ડિમ્પલ પટેલ

આચાર્યશ્રી
WhatsApp Image 2021-08-26 at 1.46.59 PM

BALBHAVAN TEACHERS

કાજલ દોશી

અનુભવ – 9 વર્ષ

નયના ટંડેલ

અનુભવ – 7 વર્ષ

અનીતા મોદી

અનુભવ – 5 વર્ષ

જીગીષા વાઘેલા

અનુભવ – 4 વર્ષ

સોનલ ગોટી

અનુભવ – 3 વર્ષ

પિંકલ પ્રજાપતિ

અનુભવ – 3 વર્ષ

STD 1,2 TEACHERS

પીનલ રાદડિયા

અનુભવ – 2 વર્ષ

સંગીતા પટેલ

અનુભવ – 20 વર્ષ

દક્ષા કાળસરીયા

અનુભવ – 20 વર્ષ

દક્ષા રાવલ

અનુભવ – 20 વર્ષ

રેણુકા રાઠોડ

અનુભવ – 7 વર્ષ

વર્ષા પ્રજાપતિ

અનુભવ – 5 વર્ષ

રશ્મિ રમજે

અનુભવ – 5 વર્ષ

પ્રિતી રેમજે

અનુભવ – 3 વર્ષ

દિવ્યાબા ઝાલા

અનુભવ – 2 વર્ષ