શ્રી ડિમ્પલબેન પટેલ

આચાર્યશ્રી
6212

BALBHAVAN TEACHERS

અનીતાબેન મોદી

અનુભવ – 3 વર્ષ

જીગીષાબેન વાઘેલા

અનુભવ – 2 વર્ષ

સોનલબેન ગોટી

અનુભવ – 1 વર્ષ

નયનાબેન ટંડેલ

અનુભવ – 5 વર્ષ

કાજલ દોશી

અનુભવ – 7 વર્ષ

પિંકલબેન પ્રજાપતિ

અનુભવ – 1 વર્ષ

STD 1,2 TEACHERS

દિપ્તીબેન રાઠોડ

અનુભવ – 1 વર્ષ

નિરાલીબેન કાતરીયા

અનુભવ – 1 વર્ષ

સંગીતાબેન પટેલ

અનુભવ – 18 વર્ષ

ભૂમિકાબેન રાસડીયા

અનુભવ – 2 વર્ષ

વર્ષાબેન પ્રજાપતિ

અનુભવ – 3 વર્ષ

રેણુકાબેન રાઠોડ

અનુભવ – 5 વર્ષ

દક્ષાબેન રાવલ

અનુભવ – 18 વર્ષ

રશ્મિબેન રમજે

અનુભવ – 1 વર્ષ

દક્ષાબેન કાળસરીયા

અનુભવ – 18 વર્ષ

દિવ્યાબા ઝાલા

અનુભવ – 1 વર્ષ

પ્રિતીબેન રેમજે

અનુભવ – 1 વર્ષ

ઉર્વશીબેન સિરજા

અનુભવ – 1 વર્ષ

હેતલબેન પટેલ

અનુભવ – 1 વર્ષ

મિનુબેન વસાવા

અનુભવ – 1 વર્ષ

નિશાબેન સાપરિયા

અનુભવ – 1 વર્ષ