શ્રી ગોપીબેન ભાવનગરીયા

આચાર્યશ્રી
201 - Copy

Primary's Teachers

શ્રી મહાદેવભાઈ પટેલ

ઉપાચાર્યશ્રી
IMG_0318 - Copy

પંકજ પટેલ

અનુભવ – 17 વર્ષ

સતીષ પટેલ

અનુભવ – 14 વર્ષ

યોગેશ ખંભાતી

અનુભવ – 7 વર્ષ

સ્વીટી પટેલ

અનુભવ – 12 વર્ષ

વનીતા વસાવા

અનુભવ – 5 વર્ષ

કિંજલ પારેખ

અનુભવ – 7 વર્ષ

કોમલ જાની

અનુભવ – 7 વર્ષ

ઈલા નારીગલા

અનુભવ – 3 વર્ષ

જુલી રાણા

અનુભવ – 9 વર્ષ

વૈભવી સાપરિયા

અનુભવ – 4 વર્ષ

હેતલ ફટાણીયા

અનુભવ – 4 વર્ષ

અનીતા ધાનાણી

અનુભવ – 4 વર્ષ

જયના પટેલ

અનુભવ – 7 વર્ષ

જ્યોતિ વસાવા

અનુભવ – 7 વર્ષ

તૃપ્તિ બરાડ

અનુભવ – 3 વર્ષ

કૃપા ગોડાદરા

અનુભવ – 1 વર્ષ