શ્રી ગોપીબેન ભાવનગરીયા

આચાર્યશ્રી
GOPIBEN

Primary's Teachers

શ્રી મહાદેવભાઈ પટેલ

ઉપાચાર્યશ્રી
MAHADEVBHAI

પંકજ પટેલ

અનુભવ – 17 વર્ષ

સતીષ પટેલ

અનુભવ – 14 વર્ષ

જુલી રાણા

અનુભવ – 9 વર્ષ

વનીતા વસાવા

અનુભવ – 5 વર્ષ

હેતલ ફટાણીયા

અનુભવ – 4 વર્ષ

ઉર્વશી પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

વિક્ર્મ નારીગરા

અનુભવ – 2 વર્ષ

ઈલા નારીગરા

અનુભવ – 3 વર્ષ

રીના ચૌહાણ

અનુભવ – 5 વર્ષ

તૃષ્ણા વ્યાસ

અનુભવ – 2 વર્ષ

કૃતિ પટેલ

અનુભવ – 2  વર્ષ

જલ્પા પટેલ

અનુભવ – 3 વર્ષ

સેજલ પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

જાનવી ગોળકિયા

અનુભવ – 7 વર્ષ

રૂપા ક્ષત્રિય

અનુભવ – 4 વર્ષ

હિમાની પટેલ

અનુભવ – 3 વર્ષ

મોનિકા ડોબરિયા

અનુભવ – 1 વર્ષ

કાજલ નાગલા

અનુભવ – 1 વર્ષ

તૃપ્તિ બરાડ

અનુભવ – 5 વર્ષ

યોગેશ ધ્રાગધરીયા

અનુભવ – 7 વર્ષ

રવિના ભેડા

અનુભવ – 1 વર્ષ

અર્પિતા પટેલ

અનુભવ – 1 વર્ષ

પૂજા મકોડીયા

અનુભવ – 1 વર્ષ

મનીષા યાદવ

અનુભવ – 1 વર્ષ

પ્રીતિ ગામીત

અનુભવ – 1 વર્ષ