શ્રી ગોપીબેન ભાવનગરીયા

આચાર્યશ્રી
GOPIBEN

Primary's Teachers

શ્રી મહાદેવભાઈ પટેલ

ઉપાચાર્યશ્રી
MAHADEVBHAI

પંકજ પટેલ

અનુભવ – 17 વર્ષ

સતીષ પટેલ

અનુભવ – 14 વર્ષ

જુલી રાણા

અનુભવ – 9 વર્ષ

સ્વીટી પટેલ

અનુભવ – 12 વર્ષ

વનીતા વસાવા

અનુભવ – 5 વર્ષ

કિંજલ પારેખ

અનુભવ – 7 વર્ષ

રીચા પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

ઈલા નારીગરા

અનુભવ – 3 વર્ષ

હેતલ ફટાણીયા

અનુભવ – 4 વર્ષ

આશિષ રાવલ

અનુભવ – 7 વર્ષ

જ્યોતિ વસાવા

અનુભવ – 7 વર્ષ

તૃપ્તિ બરાડ

અનુભવ – 3 વર્ષ

આશા ટાંક

અનુભવ – 1 વર્ષ

વિક્ર્મ નારીગરા

અનુભવ – 2 વર્ષ

માલવિકા સોલંકી

અનુભવ – 1 વર્ષ

હિમાની પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

કોમલ મોરી

અનુભવ – 1 વર્ષ

ઉર્વશી પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

વૈભવી ત્રિવેદી

અનુભવ – 1 વર્ષ

યોગેશ ધ્રાગધરીયા

અનુભવ – 7 વર્ષ

કાજલ નાગલા

અનુભવ – 1 વર્ષ

ધ્રુવી ભાલાણી

અનુભવ – 1 વર્ષ

માધવી હંસોરા

અનુભવ – 1 વર્ષ

દર્શન ચૌધરી

અનુભવ – 5 વર્ષ

મોનિકા ડોબરિયા

અનુભવ – 1 વર્ષ

અર્પિતા પટેલ

અનુભવ – 1 વર્ષ