શ્રી ગોપીબેન ભાવનગરીયા

આચાર્યશ્રી
745

Primary's Teachers

શ્રી મહાદેવભાઈ પટેલ

ઉપાચાર્યશ્રી
747

પંકજભાઈ પટેલ

અનુભવ – 15 વર્ષ

સતીષભાઈ પટેલ

અનુભવ – 12 વર્ષ

રોશનીબેન મૈસુરીયા

અનુભવ – 10 વર્ષ

યોગેશભાઈ ખંભાતી

અનુભવ – 5 વર્ષ

સ્વીટીબેન પટેલ

અનુભવ – 10 વર્ષ

વનીતાબેન વસાવા

અનુભવ – 3 વર્ષ

કિંજલબેન પારેખ

અનુભવ – 5 વર્ષ

કોમલબેન જાની

અનુભવ – 5 વર્ષ

સેજલબેન બગડા

અનુભવ – 5 વર્ષ

નીલાબેન રુડકીયા

અનુભવ – 2 વર્ષ

જુલીબેન રાણા

અનુભવ – 7 વર્ષ

વૈભવીબેન સાપરિયા

અનુભવ – 2 વર્ષ

હેતલબેન ફટાણીયા

અનુભવ – 2 વર્ષ

ધવલભાઈ પાંડવ

અનુભવ – 2 વર્ષ

અનીતાબેન ધાનાણી

અનુભવ – 2 વર્ષ

રીનાબેન ચૌહાણ

અનુભવ – 5 વર્ષ

મીનુબેન વસાવા

અનુભવ – 2 વર્ષ

જીનલબેન પંચાલ

અનુભવ – 5 વર્ષ

આશિષભાઈ રાવલ

અનુભવ – 5 વર્ષ

પ્રિયાબેન બાવળિયા

અનુભવ – 5 વર્ષ

જ્યોતિબેન વસાવા

અનુભવ – 5 વર્ષ

જયનાબેન પટેલ

અનુભવ – 5 વર્ષ

તૃષ્ણાબેન પ્રજાપતિ

અનુભવ – 3 વર્ષ

એકતાબેન

અનુભવ – 2 વર્ષ

પાયલબેન પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

બિપીનભાઈ

અનુભવ – 1 વર્ષ