શ્રી ગોપીબેન ભાવનગરીયા

આચાર્યશ્રી
GOPIBEN

Primary's Teachers

શ્રી મહાદેવભાઈ પટેલ

ઉપાચાર્યશ્રી
MAHADEVBHAI

પંકજ પટેલ

અનુભવ – 17 વર્ષ

સતીષ પટેલ

અનુભવ – 14 વર્ષ

જુલી રાણા

અનુભવ – 9 વર્ષ

સ્વીટી પટેલ

અનુભવ – 12 વર્ષ

વનીતા વસાવા

અનુભવ – 5 વર્ષ

કિંજલ પારેખ

અનુભવ – 7 વર્ષ

રીચા પટેલ

અનુભવ – 2 વર્ષ

ઈલા નારીગરા

અનુભવ – 3 વર્ષ

હેતલ ફટાણીયા

અનુભવ – 4 વર્ષ

જયના પટેલ

અનુભવ – 7 વર્ષ

જ્યોતિ વસાવા

અનુભવ – 7 વર્ષ

તૃપ્તિ બરાડ

અનુભવ – 3 વર્ષ

કૃપા ઘોડાસરા

અનુભવ – 1 વર્ષ

આશા ટાંક

અનુભવ – 1 વર્ષ

માલવિકા સોલંકી

અનુભવ – 1 વર્ષ

વિભુતી મિસ્ત્રી

અનુભવ – 1 વર્ષ

શ્વેતા વિશ્વકર્મા

અનુભવ – 1 વર્ષ

વિવેક બગથલિયા

અનુભવ – 1 વર્ષ

કોમલ મોરી

અનુભવ – 1 વર્ષ

યોગેશ ધ્રાગધરીયા

અનુભવ – 7 વર્ષ